Indhold Autodoc Club – Betingelser for brug af platformen
 • Præambel
 • § 1 Registrering
 • § 2 Udbudte ydelser/tjenester
 • § 3 Platformens tilgængelighed
 • § 4 Brug af platformen
 • § 5 Erstatningsansvar
 • § 6 Brugerens forpligtelser og ansvar hvad angår postet indhold
 • § 7 Intet ansvar for råd eller anbefalinger
 • § 8 Skadesfriholdelse
 • § 9 Autodoc-varemærker og kommercielle rettigheder
 • § 10 Løbetid og opsigelse
 • § 11 Spærring
 • § 12 Databeskyttelse
 • § 13 Kontraktændringer
 • § 14 Bilæggelse af online-tvister: Information iht. art. 14 stk. 1 i Forordning 2013/524/EU Forbrugermægling
 • § 15 Forbrugermægling: Information iht. § 36 VSBG (tysk lovgivning om forbrugermægling)
 • § 16 Afsluttende bestemmelser
Autodoc Club – Platformens vilkår for brug – Præambel

AUTODOC SE, Josef-Orlopp-Straße 55, 10365 Berlin ("Autodoc") driver en platform ("Platform") under domænet https://club.autodoc.dk/, der giver brugerne mulighed for at administrere og få adgang til data om deres køretøjer i form af en "online billog".

Fysiske og juridiske personer ("Brugere") kan undersøge sådanne tjenester på platformen og modtage anbefalinger og råd om disse tjenester.

Følgende anvendelsesbetingelser ("Anvendelsesbetingelser") gælder for brugernes anvendelse af denne platform.

§ 1 Registrering
 • 1.1 Brugen af ​​den fulde funktionalitet af denne platform kræver at brugeren registrerer sig, hvilket er gratis. Det betyder at brugeren er indforstået med, og accepterer disse anvendelsesbetingelser.
 • 1.2 Kun voksne og myndige personer (men fx ikke familier eller ægtepar), juridiske personer og partnerskaber kan registrere sig. Hvis der foretages en registrering af et firma som kunde, indestår den person, der registrerer sig, for at denne er berettiget til at repræsentere firmaet.
 • 1.3 Brugere, der allerede har en konto på https://www.autodoc.dk/ behøver ikke at registrere sig separat på platformen https://club.autodoc.dk/. Login-oplysningerne fra https://www.autodoc.dk/ kan automatisk bruges som login-oplysninger på platformen https://club.autodoc.dk/ via single sign-on-proceduren (SSO).
§ 2 Udbudte ydelser/tjenester

Som en del af brugen af ​​platformen tilbyder Autodoc styring og vedligeholdelse af køretøjshistorikken i forhold til de data, som brugerne leverer.

Som en del af brugen af ​​platformen kan brugeren skrive ”billog posteringer”. Indlæggene omfatter brugerens personlige data samt køretøjets data. Platformen har et struktureret online datastyringssystem for et køretøj med oversigter over blandt andet reparationer af et køretøj, en tidsplan for udskiftning af dele eller olieskift.

Brugeren har mulighed for at opbevare køretøjsdokumenter i form af fotos og scanninger på platformen.

Platformen er en personligt ført "billog", som kun kan ses af den respektive bruger og som derfor ikke er offentlig tilgængelig.

Autodoc har integreret videoer på platformen, som er gemt på YouTube og kan afspilles på platformen.

Autodoc bruger YouTube API Services til at vise videoer på platformen.

Ved at få adgang til og afspille videoerne accepterer brugeren YouTubes servicevilkår (https://www.youtube.com/t/terms).

§ 3 Platformens tilgængelighed
 • 3.1 Autodoc vil med, en rimelig økonomisk indsats, bestræbe sig på at stille platformen til rådighed for brugeren, så den fungerer problemfrit og uden afbrydelser, samt sikre fejlfri transmission af erklæringer eller andre data, til og fra brugeren i forbindelse med dennes brug af platformen. Autodoc er ikke forpligtet til at garantere visse funktionaliteter af platformen, især med hensyn til ​​platformens tilgængelighed.
 • 3.2 Autodoc driver platformen i forbindelse med de tjenester, der leveres til et stort antal brugere, og stiller den derfor til rådighed for brugeren i den almindeligt tilgængelige version. Hvis en ændring af platformen eller andre tjenester kræver en ændring af disse anvendelsesbetingelser, finder § 13 anvendelse.
 • 3.3 Autodoc er berettiget til at bruge sine tilknyttede virksomheder, og eventuelle andre underleverandører til levering af tjenester, eller i forbindelse med anvendelsesbetingelserne.
§ 4 Brug af platformen
 • 4.1 Genstanden for kontrakten om anvendelse er Autodocs levering af ​​platformen. Brugeren opretter en personlig brugerkonto, der ikke er synlig for andre brugere eller for offentligheden.
 • 4.2 Efter at brugeren har registreret sig, giver Autodoc brugeren adgang til platformen via en brugerkonto ved hjælp af login-oplysninger. Brugeren skal altid hemmeligholde sine login-oplysninger, og skal i tilfælde af at denne får kendskab til uautoriseret adgang, omgående give Autodoc besked.
 • 4.3 Brugeren skal undgå tiltag, der kan bringe sikkerheden på Autodoc-platformen i fare, og må ikke downloade oplysninger eller data, der forstyrrer platformens software eller overfører virus, trojanske heste eller anden malware.
§ 5 Erstatningsansvar
 • 5.1 For så vidt brugerne er forbrugere (§13BGB), er erstatningskrav udelukket – undtagen i tilfælde af misligholdelse af gæld eller umuliggjort opfyldelse, som webstedets operatør er ansvarlig for – i tilfælde af blot uagtsom pligtforsømmelse fra webstedets operatør eller dennes stedfortrædere udelukket, medmindre misligholdelsen vedrører en forpligtelse, hvis opfyldelse i det hele taget muliggør en korrekt udførelse af anvendelseskontrakten, og hvis overholdelse brugeren regelmæssigt kan stole på. Bortset fra tilfælde af forsæt eller grov uagtsomhed fra operatørens og dennes stedfortrædere side, er webstedets operatøransvar begrænset til størrelsen af ​​typisk forudsigelig skade, da kontrakten blev indgået.
 • 5.2 For så vidt brugeren er en virksomhed (§14BGB), er erstatningskrav – uanset den juridiske årsag – på grund af uagtsom pligtforsømmelse fra webstedets operatør eller dennes stedfortrædere udelukket, medmindre misligholdelsen vedrører en forpligtelse, hvis opfyldelse i første omgang muliggør en korrekt udførelse af brugerkontrakten, og hvis overholdelse brugeren regelmæssigt kan stole på. Bortset fra tilfælde af forsæt eller grov uagtsomhed fra operatørens og dennes stedfortrædere side, er webstedets operatørs ansvar begrænset til størrelsen af ​​typisk forudsigelig skade, da kontrakten blev indgået.
 • 5.3 Ansvarsbegrænsningen fra afsnit 5.1 og 5.2 finder ikke anvendelse, (i) for så vidt som ansvar ikke kan begrænses eller udelukkes i henhold til gældende lovgivning, især i overensstemmelse med produktansvarsloven, (ii) i tilfælde af forsætlig forseelse eller grov uagtsomhed, (iii) i tilfælde af skade på helbred, liv og lemmer forårsaget af simpel uagtsomhed, (iv) i tilfælde af svigagtigt forsæt og (v) i tilfælde af manglende overholdelse af en aftalt garanti.
§ 6 Brugerens forpligtelser og ansvar hvad angår postet indhold
 • 6.1 Autodoc respekterer tredjeparters intellektuelle ejendom og forlanger at brugerne gør det samme.
 • 6.2 Brugeren skal sikre sig, at denne ikke krænker nogen tredjepartsrettigheder, når denne poster indhold (fx krænkelse af ophavsrettigheder og varemærker, krænkelser af personlige rettigheder, overtrædelse af konkurrencelovgivning).
 • 6.3 Med hensyn til en lovlig og korrekt brug af Autodoc Club Forum, er det især forbudt at publicere artikler og andet indhold (listen er ikke udtømmende) med:
  • Tredjeparts personoplysninger såsom: offentliggørelse af navn, adresse, stilling, telefonnummer eller e-mailadresse.
  • Offentliggørelse af e-mailkorrespondancer, korrespondancer og anden individuel skriftlig kommunikation, der er underlagt fortrolighed, i Autodoc Club-Forum.
  • Offentliggørelse af racistiske, pornografiske, voldsforherligende eller på anden måde ulovlige eller umoralske bidrag og/eller indhold, indhold der er af truende karakter for unge mennesker, eller at linke til tilsvarende indhold på internettet.
  • Indhold, der overtræder gældende lovgivning, eller opfordrer til overtrædelser af lovgivningen, eller links til lignende bidrag eller indhold.
  • Offentliggørelse af falske påstande, fornærmelser eller andet ærekrænkende indhold eller udvisning af generelt upassende (obskøn, aggressiv, provokerende osv.) opførsel i Autodoc Club – Forum.
  • Offentliggørelse af indlæg og andet indhold, der kan give indtryk af at forfatteren bag indlægget, eller indholdet er ansat hos AUTODOC SE.
  • At poste billeder og videoer uden forudgående samtykke fra alle afbildede personer til at offentliggøre sådant indhold i Autodoc Club – Forum.
  • Enhver form for kommerciel brug af Autodoc Club – Forum, især at reklamere for eller at linke til produkter eller tjenester uden for Autodoc-netværket.
  • Søgeforespørgsler eller andre bidrag, der er direkte relateret til handel eller en service uden for Autodoc-netværket.
 • 6.4 Autodoc er berettiget til at slette eller deaktivere indhold, der er opslået af brugeren, hvis det krænker tredjeparters rettigheder eller hvis en tredjepart fremsætter krav på grund af en lovovertrædelse, hvis berettigelse ikke klart kan udelukkes.
 • 6.5 Autodoc er ikke ansvarlig for rigtigheden, kvaliteten, fuldstændigheden, pålideligheden, typen og kvaliteten af ​​det indhold, som er lagt ud af brugerne. Brugernes indhold udgør ikke en meningstilkendegivelse fra Autodoc. Autodoc overtager udtrykkeligt ikke brugernes indhold som sit eget.
 • 6.6 Hvis Autodoc bliver opmærksom på en eventuel overtrædelse af lovgivningen i brugerens indhold, vil Autodoc omgående underrette brugeren herom skriftligt.
§ 7 Intet ansvar for råd eller anbefalinger

I det omfang der gives rådgivning eller anbefalinger på denne platform, uden at dette berører ansvaret, der udspringer af et kontraktforhold, en ulovlig handling eller enhver anden lovbestemmelse, er Autodoc ikke forpligtet til at kompensere for den skade, der eventuelt medfølger af at følge rådet eller anbefalingen.

§ 8 Skadesfriholdelse

Brugeren erklærer hermed, at denne skal holde Autodoc, virksomheder tilknyttet Autodoc og ansatte, medarbejdere, repræsentanter, aktionærer og stedfortrædere for Autodoc og/eller virksomheder tilknyttet Autodoc, skadesløse i forhold til krav af enhver art, der fremsættes af tredjepart på baggrund af eller i forbindelse med indhold, som brugeren gemmer, offentliggør og/eller overfører inden for rammerne af Autodoc-tjenesterne, eller som indsamles på grund af brugen af tjenesterne, eller på grund af brugerens overtrædelser af disse anvendelsesbetingelser eller tredjepartsrettigheder. Dette omfatter også i hvert tilfælde rimelige sagsomkostninger.

§ 9 Autodoc varemærker og kommercielle rettigheder

Brugeren anerkender, at alle rettigheder i forbindelse med tilbuddet fra Autodoc og tilknyttede mærker, herunder eventuelle varemærke-, patent-, copyright- eller licensrettigheder, eller andre rettigheder eller sammenlignelige retsstillinger i forhold til brugeren, udtrykkeligt tilhører Autodoc og at denne ikke vil bruge disse uden forudgående, udtrykkeligt, skriftligt samtykke fra Autodoc, ej heller fjerne henvisninger til Autodocs juridiske ejerskab. Især må brugeren ikke bruge Autodoc-mærket, kopiere, ændre, modificere software, foretage redigeringer af dette eller forsøge at finde kildekoden, sælge, tildele, underlicensere eller overføre nogen rettigheder eller påberåbe sig nogen rettigheder til softwaren. Det gøres klart, at ovenstående ikke gælder for brugerens eget indhold.

§ 10 Løbetid og opsigelse
 • 10.1 Aftalen om kontoregistrering indgås på ubestemt tid.
 • 10.2 Brugeren kan til enhver tid opsige aftalen om kontoregistrering uden varsel. Autodoc kan normalt opsige aftalen om kontoregistrering med en frist på to uger. Retten til opsigelse uden varsel af en væsentlig årsag forbliver upåvirket. Autodoc kan opsige aftalen om kontoregistrering uden varsel særligt hvis:
  • Brugeren har givet urigtige eller ufuldstændige oplysninger ved registreringen,
  • Brugeren gentagne gange forbryder sig mod andre kontraktlige forpligtelser, og ikke ophører med dette, selv efter Autodoc har anmodet om det.
 • 10.3 I det tilfælde at Autodoc har opsagt kontrakten, har brugeren ikke ret til at oprette en ny konto, heller ikke under et andet navn eller betegnelse.
 • 10.4 Enhver opsigelse skal gives skriftligt. Opsigelser pr. e-mail overholder skriftformen.
§ 11 Spærring

Autodoc er berettiget til uden forudgående varsel at blokere muligheden for at bruge platformen helt eller delvist for brugeren, forudsat at fakta tyder på at brugeren har overtrådt disse anvendelsesbetingelser, eller at en sådan blokering er nødvendig på grund af lovkrav eller for at afklare en mulig lovovertrædelse.

§ 12 Databeskyttelse

Brugen af Autodoc-tjenesterne er frivillig. Fuld brug af internetplatformen https://club.autodoc.dk/ er dog ikke mulig uden at angive personoplysninger eller anonymiserede data.

Autodoc overholder den gældende lovgivning om databeskyttelse. Der er ingen videregivelse til andre brugere. Yderligere oplysninger om typen af og formålet med indsamling, behandling og brug af de påkrævede personoplysninger kan findes i databeskyttelseserklæringen.

§ 13 Kontraktændringer

Anvendelsesbetingelserne i den version, der er gældende på det tidspunkt kontrakten mellem brugeren og Autodoc indgås, bliver en del af kontrakten. Den aktuelt gyldige version af anvendelsesbetingelserne kan til enhver tid tilgås på Autodocs hjemmeside på https://club.autodoc.dk/services/handelsbetingelser. Autodoc er dog berettiget til at ændre og tilpasse anvendelsesbetingelserne med virkning for fremtiden. Autodoc vil meddele brugeren dette skriftligt eller i tekstform fire uger før ​​de ændrede anvendelsesbetingelsers planlagte ikrafttræden. Hvis der ikke er nogen indsigelse inden for denne periode, eller hvis en bruger udtrykkeligt accepterer ændringerne på forhånd eller gennem aktiv brug, gælder den ændrede version af brugsbetingelserne. Hvis brugeren skriftligt gør indsigelse mod ændringen inden for opsigelsesperioden (en e-mail er tilstrækkelig), vil brugerkontrakten blive videreført under de tidligere anvendelsesbetingelser. Brugerens og Autodocs opsigelsesrettigheder forbliver upåvirkede.

§ 14 Bilæggelse af online-tvister: Information iht. art. 14 stk. 1 i Forordning 2013/524/EU Forbrugermægling

Til online-tvistbilæggelse (OS) stiller Europa-Kommissionen en platform til rådighed, som kan ses på https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Vores virksomhed er principielt ikke villig til og ikke forpligtet til at deltage i en tvistbilæggelsesproces ved en forbrugermæglingsmyndighed.

§ 15 Forbrugermægling: Information iht. § 36 VSBG (tysk lovgivning om forbrugermægling)

Vi deltager ikke i en tvistbilæggelsesproces ved en forbrugermæglingsmyndighed. Ligeledes kræver de lovmæssige forhold, at vi gør opmærksom på en forbrugermæglingsmyndighed, som er relevant for dig: Universalschlichtungsstelle des Bundes Zentrum für Schlichtung e.V., Straßburger Straße 8, 77694 Kehl am Rhein, telefon: 07851 / 795 79 40, fax: 07851 / 795 79 41, e-mail: [email protected], hjemmeside: www.verbraucher-schlichter.de.

§ 16 Afsluttende bestemmelser
 • 16.1 For så vidt brugeren er en virksomhed (§14BGB), finder loven i Forbundsrepublikken Tyskland anvendelse, med undtagelse af FN-købeloven. For forbrugere gælder dette kun i det omfang, der ikke er ufravigelige lovbestemmelser (såsom forbrugerbeskyttelsesbestemmelser) i lovgivningen i det land, hvor forbrugeren har sit sædvanlige opholdssted.
 • 16.2 Det eneste værneting for samtlige tvister, der opstår ud af eller i sammenhæng med denne kontrakt, er Berlin, forudsat at kontraktparterne er forretningsdrivende, eller brugeren ikke har et almindelig værneting i Tyskland eller et andet EU-medlemsland, eller brugeren har flyttet sin faste bopæl til udlandet, efter at disse brugsbetingelser er trådt i kraft, eller bopælen eller det sædvanlige opholdssted ikke er bekendt på tidspunktet hvor klagen rejses.
 • 16.3 Skulle en eller flere af bestemmelserne i anvendelsesbetingelserne være eller blive uvirksomme eller uhåndhævelige, vil de resterende bestemmelser i anvendelsesbetingelserne ikke blive påvirket. I stedet for de uvirksomme eller uhåndhævelige bestemmelser gælder de lovmæssige bestemmelser, såfremt disse forefindes.